jueves, 17 de mayo de 2012

Rehabilitar per Estalviar


A mesura que comença l'hivern i comença a fer més i més fred, podem notar com una mica d'aire fred traspassa pel marc de les finestres o notem que el fred es transfereix a través dels propis vidres degut a la conducció tèrmica. Les finestres tradicionals d'una sola làmina només proporcionen una barrera de vidre fi contra les inclemències del temps, que no és suficient per aïllar tèrmicament la nostra llar. De fet, el sistema de finestres d'un habitatge pot tenir un impacte molt significatiu en els costos de la factura de la calefacció. Fins al 40 per cent de la pèrdua de calor a les llars a l'hivern pot ser atribuït a les finestres mal aïllades.
D'altra banda, durant les èpoques d'estiu, convé mantenir les cases fresques. El sol de l'estiu penetra a través de les finestres i augmenta la temperatura ambient de la casa. Les persones que instal·len aires condicionats a casa seva, i no tenen en compte la importància d'aïllar el seu habitatge correctament, acaben costejant elevades factures corresponent a la despesa elèctrica. Com podem aconseguir baixar la xifra de les nostres factures, estalviar energia i continuar gaudint d'una temperatura prou elevada a l'hivern i prou baixa a l'estiu?
La solució en ambdós cassos rau a aïllar correctament les finestres de la nostra llar creant una barrera més resistent que una simple làmina de vidre, entre l'exterior i l'interior.
Hi ha moltes maneres d'aïllar finestres. Les metodologies emprades van des de sistemes simples a sistemes força complexos, de solucions força econòmiques a solucions molt costoses i d'opcions amb un nivell de tecnologia poc sofisticat a opcions que inclouen alta tecnologia. Una bona decisió és instal·lar finestres de doble vidre.
El doble vidre és un component prefabricat format per dos vidres separats entre si i un espai d'aire sec hermèticament tancat al pas de la humitat i del vapor d'aigua. La càmera d'aire redueix la transferència de calor entre l'interior i l'exterior mentre que una correcta selecció de vidres permet no només reduir l'entrada d'energia solar per radiació sinó reduir significativament l'ingrés de sorolls. D'aquesta manera, aquests vidres aconsegueixen ser bons aïllants tèrmics i acústics.
Un sistema de calefacció domèstic pot reduir significativament el consum d'energia gràcies a millorar el sistema d'aïllament de la llar on està funcionant.

Conducció tèrmica: la conducció de calor és un mecanisme de transferència d'energia tèrmica entre dos sistemes basat en el contacte directe de les seves partícules. Ambdós sistemes tendeixen a igualar la seva temperatura.
Aïllant tèrmic: un aïllant tèrmic és un material caracteritzat per la seva alta resistència tèrmica, és a dir, per la gran dificultat que presenta al pas de la calor entre dos medis que naturalment tendirien a igualar-se en temperatura.
Eficiència energètica: és la relació entre la quantitat d'energia consumida i els productes i serveis finals obtinguts, com ara calor o fred.
Font: Institut Català de l'Energia


L'Energia més neta i barata és aquella que no es consumeix !!
  • Els edificis suposen el 40% del consum total d'energia.
  • La calefacció i l'aire acondicionat suposa entre el 25 i el 40% del consum total d'energia de la vivenda.
  • Fins a un 40% de les pèrdues de calefacció es perden a través de les finestres i tancaments.
  • La instal·lació de finestres eficients pot reduir fins el 70% de les pèrdues energètiques.
  • Els vidres baix emissius o d'aïllament tèrmic reforçat, poden reduir les aportacions solars a l'estiu fins el 50%.

jueves, 10 de mayo de 2012

L'ICAEN tanca la tercera convocatòria del Pla Renova't de Finestres amb 4.782 sol·licituds rebudes.


La línia d’ajuts, que ha esgotat la dotació de 7 milions d’euros,   permetrà la substitució de 83.300 m2 de finestres i aïllaments tèrmics per altres de nous més eficients.El Pla Renova't de Finestres, impulsat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha rebut 4.782 sol·licituds en la seva tercera convocatòria. Des de la posada en marxa de la convocatòria, el passat 15 de febrer, s’ha iniciat la tramitació de 3.952 peticions, mentre que les 830 restants s’han incorporat a una llista d’espera. Aquesta línia d’ajuts compta amb una dotació de 7 milions d’euros.


El Pla Renova’t de Finestres, que està orientat a fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica a les llars, cobrirà el 26% del total de la inversió que els catalans han efectuat per substituir obertures per unes altres amb més capacitat d’aïllament tèrmic. L’import mitjà dels ajuts haurà estat d’uns 1.725 euros i s’hauran subvencionat un total de 83.300 m2 de superfície.


Del total de les 4.782 sol·licituds rebudes, 2.984 corresponen a la demarcació de Barcelona, 699 s’han tramitat des de Girona, 563 procedeixen de Lleida i 536 s’han demanat des de Tarragona.


El Pla Renova't de Finestres, impulsat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ens adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació, és una de les diferents mesures del Govern per incentivar l’estalvi i l’eficiència energètica a Catalunya. Al mateix temps, aquesta línia és un estímul per a les empreses del sector de la construcció, ja que incentiva la rehabilitació d’habitatges i l’orienta cap a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Font: ICAEN (Institut Català d'Energia)

ABELLANA-VILADRICH sl.
empresa adherida al Pla Renova't Finestres.

lunes, 7 de mayo de 2012

Marcatge CE Productes Construcció

D'ençà l'1 de febrer del 2010, la Comunitat Europea, obliga que totes les finestres i portes que es comercialitzin, disposin del Marcatge CE, distinció que garantitza que els productes presenten el nivell mínim de seguretat per poder ser distribuïts. Ha de ser proporcionat pel fabricant del producte o per la darrera persona que el modifiqui.

Detall Marcatge CE  Porta Seccional
El Marcatge CE simbolitza la conformitat del producte amb tots els requisits de la UE imposats al fabricant. Col·locat en els productes, constitueix una declaració que el producte s'ajusta a totes les disposicions comunitàries i que s'han dut a terme els procediments adeqüats d'avaluació de la conformitat.
El Marcatge CE implica, per part del fabricant, la possessió dels assaigs inicials de tipus EIT realitzats per un Organisme Notificat, l'existència d'un Control de Producció en Fàbrica, la Declaració CE de conformitat i l'etiquetatge CE del producte fabricat. 

ABELLANA-VILADRICH sl. i el Marcatge CE

Els productes fabricats per Abellana-Viladrich sl. disposen del Marcatge CE, tant en portes metàl·liques com en tancaments d'alumini, ja que han estat sotmesos a assaigs per part d'Organismes Notificats, per comprovar que compleixen amb els requisits recollits en la Norma UNE 14351-1:2006 sobre resistència a la càrrega del vent, estanqueïtat a l'aigua, capacitat dels dispositius de seguretat, aïllament acústic, aïllament tèrmic, permeabilitat a l'aire i/o substàncies perilloses.

Igualment, tots els automatismes (motors) subministrats i instal·lats per Abellana-Viladrich sl. per l'automatització de portes, compleixen amb les Normes de Producte 89/106/CE, 98/37/CE, 73/23/CE i 89/336/CE.