lunes, 7 de mayo de 2012

Marcatge CE Productes Construcció

D'ençà l'1 de febrer del 2010, la Comunitat Europea, obliga que totes les finestres i portes que es comercialitzin, disposin del Marcatge CE, distinció que garantitza que els productes presenten el nivell mínim de seguretat per poder ser distribuïts. Ha de ser proporcionat pel fabricant del producte o per la darrera persona que el modifiqui.

Detall Marcatge CE  Porta Seccional
El Marcatge CE simbolitza la conformitat del producte amb tots els requisits de la UE imposats al fabricant. Col·locat en els productes, constitueix una declaració que el producte s'ajusta a totes les disposicions comunitàries i que s'han dut a terme els procediments adeqüats d'avaluació de la conformitat.
El Marcatge CE implica, per part del fabricant, la possessió dels assaigs inicials de tipus EIT realitzats per un Organisme Notificat, l'existència d'un Control de Producció en Fàbrica, la Declaració CE de conformitat i l'etiquetatge CE del producte fabricat. 

ABELLANA-VILADRICH sl. i el Marcatge CE

Els productes fabricats per Abellana-Viladrich sl. disposen del Marcatge CE, tant en portes metàl·liques com en tancaments d'alumini, ja que han estat sotmesos a assaigs per part d'Organismes Notificats, per comprovar que compleixen amb els requisits recollits en la Norma UNE 14351-1:2006 sobre resistència a la càrrega del vent, estanqueïtat a l'aigua, capacitat dels dispositius de seguretat, aïllament acústic, aïllament tèrmic, permeabilitat a l'aire i/o substàncies perilloses.

Igualment, tots els automatismes (motors) subministrats i instal·lats per Abellana-Viladrich sl. per l'automatització de portes, compleixen amb les Normes de Producte 89/106/CE, 98/37/CE, 73/23/CE i 89/336/CE.


No hay comentarios:

Publicar un comentario